ข่าวสังคม-ข่าวธุรกิจเครื่องดื่มตราช้าง

นายมนัสนันท์ กุลสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด ในนาม “เครื่องดื่มตราช้าง”  มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเครื่องดื่มตราช้าง เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 16-17 รวมเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท  (เก้าแสนบาท) เพื่อนำไปใช้ด้านสวัสดิการสงเคราะห์ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล อาทิ ทุนการศึกษาบุตร และเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย เป็นต้น โดยมี ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้

เครื่องดื่มตราช้าง ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ
นายมนัสนันท์ กุลสุทธิ์