PR News1270350

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  , มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำโครงการ “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่า       อัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG ย่านกะดีจีน”  การทำงานย่านชุมชนกุฎีจีนนี้ เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของโครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจBCG  โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยวเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) “พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

1270345

ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    กล่าวว่า  จากการดำเนินงานโครงการนี้ ในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัยและการดำเนินงาน ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจBCG  มีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ยกระดับผลิตภัณฑ์  เพื่อการพัฒนาสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม และองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ภาคีเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการวิจัยสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน

1270351

ผศ.ดร.อนันตกุล อินทผดุง หัวหน้างานวิจัยกลุ่มรัตนโกสินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้ดูแลโครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวฯ ย่านกะดีจีน  กล่าวว่า  การท่องเที่ยวโดยชุมชนย่านกุฎีจีน เป็นชุมชนที่ผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านโครงการวิจัยของกลุ่มรัตนโกสินทร์เป็นปีที่สาม มีผลิตผลเป็นสินค้าบริการ คือ เส้นทางท่องเที่ยว “เส้นทางการท่องเที่ยวแบบวิถีสยามย้อนรอยประวัติศาสตร์แห่ง เวียง วัง คลัง นา” ได้แก่ วัดกัลป์ยาณ์ ศาลเจ้า โบสถ์ซานตาครู๊ส พิพิธภัณฑ์กะดีจีน ร้านขนมฝรั่งกะดีจีน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พิพิธภัณฑ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลการอนุรักษ์จากยูเนสโก  และมีสินค้าที่เป็นที่รู้จัก คือ ขนมฝรั่งกุฎีจีน และในการดำเนินการวิจัย ปีสาม ในการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG (มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์) จึงได้คัดเลือกสินค้าและบริการดังกล่าว มาดำเนินการ  โดยยกระดับขนมฝรั่งกุฎีจีน ที่ยังคงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาดั้งเดิม แต่เพิ่มการตอบโจทย์ด้านสุขภาพ

 


BANNER
720x90

1270346

            ดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เจ้าของพื้นที่ที่ดูแลชุมชนย่านกุฎีจีน   กล่าวว่า  การยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมฝรั่งกุฎีจีนนี้  เรามีแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ในชุมชน คำนึงถึง สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น   วัตถุดิบบางส่วนที่นำมาใช้ทางเราได้เชื่อมโยงการใช้วัตถุดิบจากชุมชน เพื่อการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย   โดยขนมฝรั่งกุฎีจีนที่เราพัฒนานี้ เป็นต้นแบบโมเดลผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพื่อต่อยอดทางการตลาดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ถ้ามีการตอบรับที่ดีทางการตลาด จะสามารถช่วยส่งเสริมรายได้ชุมชนเพิ่มขึ้นได้   รวมถึงเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน หรือต่อยอดใน Modern Trade ได้ในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบของการวิจัยเพื่อส่งผลกระทบแก่ชุมชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบบบีซีจี    (มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : Good Health and Well-being) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป

1270382

นับว่าความร่วมมือกันของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ในโครงการ “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่า อัตลักษณ์ ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG ย่านกะดีจีน” จะเป็นกลไกทางเศรษฐกิจสำคัญที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน

1270363
1270364